Master Sword

Master Sword

PixelPoizon

f747df81346eb27c84417ab80e83eaf1
1558594970
master sword

Master sword with the glow applied to the cutting edge